Opzoeking bankrekeningen

Sinds 1991 biedt Febelfin een specifieke dienst aan waarbij via één enkele aanvraag kan worden onderzocht of een persoon in relatie is/was bij één of meerdere financiële instellingen die lid zijn van Febelfin.

Wat wordt door de financiële instellingen onderzocht?

Was één of meerdere personen titularis van een rekening, van enigerlei tegoed (bijv. effect op naam) dan wel huurder van een kluis bij een bank ? :

 • in geval van overlijden: op de dag van overlijden en tijdens de 3 jaren die daaraan voorafgaan;
 • in geval van voorlopige bewindvoering: op datum van benoeming als voorlopig bewindvoerder en 3 jaar voor de aanvang  van het voorlopig bewind;
 • in de overige gevallen: de dag van ontvangst van de vraag.
 • tenzij een ander tijdstip wordt vermeld in de vraag.

Voor welke situaties kan dit onderzoek aangevraagd worden?

In geval van overlijden : aanvraag wordt gedaan door de notaris die met de vereffening van een nalatenschap is belast, door één of meer erfgenamen, door de curator bij een onbeheerde nalatenschap of door een advocaat.

In het kader van een ‘voorlopige bewindvoering’ : aanvraag wordt gedaan door de voorlopig bewindvoerder.

Verzoeken van het OCMW  tot het voeren van een onderzoek (bejaarden, steunaanvragers,…) : aanvraag wordt gedaan door OCMW-secretaris.

Uitzonderlijk vanwege personen die beweren dat er op hun naam rekeningen werden geopend (meestal door familieleden) : aanvraag wordt gedaan door persoon zelf.

Er wordt geen gevolg gegeven aan een vraag tot onderzoeken in het kader van echtscheidingen, moraliteitsonderzoeken, faillissementen, fraudezaken.

Deze dienstverlening slaat niet op (levens)verzekeringscontracten.

Vereiste documenten

Vooraleer het onderzoek bij onze leden kan worden opgestart , dient de aanvrager ons - samen met de aanvraag - volgende documenten op te sturen, bij voorkeur per e-mail (bankresearch@febelfin.be) of per post (Aarlenstraat 82 – 1040 Brussel):

Informatie betreffende de persoon die het verzoek indient:

 • In alle gevallen:
  • naam, voornaam en adresgegevens
  • e-mailadres waarnaar het antwoord kan worden verstuurd, in geval van aanvraag door notaris het ‘belnot’ e-mailadres;
  • kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart ;
  • bewijs van de hoedanigheid van de persoon die de aanvraag indient :
   • akte van bekendheid, erfrechtverklaring of attest/akte van erfopvolging (bij overlijden)
  • volmacht van de persoon naar wie het onderzoek wordt verricht waarmee de bank toelating krijgt om de informatie aan de aanvrager mee te delen (omdat de vraag wordt gesteld terwijl de betrokken persoon nog in leven is)
 • Bij aanvragen door een notaris:
  • akte van bekendheid of aangifte van nalatenschap
  • of bewijs van de hoedanigheid als notaris-vereffenaar
  • ‘belnot’ e-mailadres
 • Bij aanvragen door voorlopig bewindvoerders:
  • kopie van de volledige beslissing van de rechtbank waarbij de voorlopig bewindvoerder is aangewezen
 • Bij aanvragen door OCMW’s :
  • adresgegevens van de OCMW-secretaris waaraan de informatie moet worden toegestuurd
  • volmacht van de te onderzoeken persoon met gelegaliseerde handtekening

Informatie betreffende de te onderzoeken persoon:

 • naam en voornaam
 • adres
 • geboorteplaats en -datum en plaats en datum van overlijden
 • een kopie van de officiële overlijdensakte, in geval van overlijden
 • elke andere informatie die kan helpen om de zoekactie efficiënter te maken (naam echtgeno(o)t(e), gescheiden van …)

Kosten

De aanvraag kost 151,25 EUR (125 EUR + 21% BTW). Deze kost dekt enkel de verwerking door Febelfin en het antwoord met de hieronder aangegeven elementen. De kosten dekken geen bijkomende vragen, zoals vragen over rekeningstanden en historieken. Hiervoor kunnen de banken bijkomende kosten aanrekenen.

De Febelfin procedure

Febelfin ontvangt de aanvragen en controleert de begeleidende documenten.  De aanvrager krijgt een ontvangstbevestiging van de aanvraag, waarbij hij wordt verzocht om een bedrag van 151,25 EUR (125 EUR + 21% BTW) over te maken. Zodra Febelfin de betaling ontvangen heeft, wordt de aanvraag de eerstvolgende donderdag doorgestuurd naar de banken-leden.

Hoewel Febelfin zich ertoe inspant om de aanvraag aan een maximaal aantal van haar banken-leden te bezorgen, kan zij niet garanderen dat alle leden de aanvraag ook daadwerkelijk ontvangen.

Het onderzoek door de banken-leden

Gelieve te noteren dat de rol van Febelfin zich er uitsluitend toe beperkt de aanvragen op hun volledigheid en rechtmatigheid te controleren, en over te maken aan alle banken-leden. Febelfin heeft zelf geen toegang tot de gevraagde informatie of de wijze waarop de banken de aanvraag opvolgen.

Na ontvangst en controle van de gegevens zullen de banken-leden de aanvraag verwerken binnen een termijn van 15 werkdagen, te rekenen vanaf de datum waarop Febelfin de vraag heeft doorgestuurd.  Indien de aanvrager binnen de 15 werkdagen geen antwoord ontvangt, mag er worden verondersteld dat het antwoord negatief is.

Dat antwoord bevat de volgende elementen:

 • een bevestiging van het bestaan van een duurzame relatie ‘bank X – cliënt’ de jongste 3 jaar of, al naargelang de aanvrager, gegevens overgenomen uit de oorspronkelijke vraag;
 • de contactgegevens van de persoon/dienst bij wie de aanvrager terecht kan.

Gelieve te noteren dat de rol van Febelfin zich er uitsluitend toe beperkt de aanvragen op hun volledigheid en rechtmatigheid te controleren, en over te maken aan alle banken-leden. Febelfin kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de verdere afhandeling van de aanvraag tot bankenonderzoek door de betrokken banken.  

Als u een bankonderzoek aanvraagt zal Febelfin uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de persoon die in de aanvraag worden vermeld, verwerken conform de hierboven beschreven procedure beschreven.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de beoogde doeleinden van de verwerking.

U kan onze privacyverklaring hier nalezen. Hierin vindt u meer gedetailleerde informatie over onze verwerking van persoonsgegevens en het uitoefenen van uw rechten.

Volgens de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moeten de antwoorden van de banken-leden rechtstreeks aan de aanvrager worden toegestuurd. Febelfin ontvangt geen informatie vanwege de banken-leden.

Voor verdere toelichting in verband met deze dienstverlening, kan men terecht bij bankresearch@febelfin.be.