Volume ondernemingskredieten neemt opnieuw licht toe in januari

18/03/2013

Het volume aan ondernemingskredieten bedroeg volgens de Febelfin barometer – een driemaandelijkse rondvraag bij de belangrijkste marktspelers - 128 miljard EUR eind 2012. Het Observatorium van de Nationale Bank van België, dat in tegenstelling tot Febelfin de verbinteniskredieten en de kredieten aan zelfstandigen niet in zijn berekeningen opneemt, noteerde eind 2012 een omloop van 117 miljard EUR aan ondernemingskredieten.

Volgens het Observatorium is het volume aan ondernemingskredieten in januari 2013 toegenomen met 700 miljoen EUR tot een bedrag van 117,7 miljard EUR. Dat is de op vier na hoogste kredietomloop ooit.

In de komende maanden moet duidelijk worden of deze toename zich verder zal doorzetten. Op zich is de stijging zeker positief, maar om te weten of ze ook duurzaam en structureel is, zijn er meer gegevens nodig die op dit moment niet voorhanden zijn. De sector neemt dit op met de Nationale Bank van België.

Economische context laat zich gevoelen in 2012

De sector stelt intussen ook vast dat het aantal aanvragen voor kredieten aan ondernemingen in 2012 met 11% daalde ten opzichte van 2011. De evolutie op het vlak van het aantal verstrekte kredieten ligt in dezelfde lijn: hier werd een daling opgetekend met iets meer dan 10%. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Febelfin barometer voor ondernemingskredieten.

De daling van de toegekende ondernemingskredieten kan dus enerzijds worden toegeschreven aan een daling van de vraag, maar anderzijds ook aan de mindere kwaliteit van de kredietaanvragen waardoor de weigeringsgraad is toegenomen.

Uit een interne Febelfin-enquête (zie tabel hieronder) blijkt immers dat het aantal kredietaanvragen van KMO’s met het laagste risico daalde met 15,2 %.  Het aantal aanvragen met een hoog risico steeg daarentegen met 18,6%, vooral in het segment van de kleine ondernemingen (+ 21 %).

De Febelfin-enquête bevestigt eerder studiewerk van de Nationale Bank van België, dat erop wees dat de financiële onafhankelijkheid van vooral de kleinste bedrijven problematisch blijft. Precies daarom is het cruciaal dat een economisch relancebeleid voor België ook bekijkt hoe het oplossingen kan bieden voor de structurele noden van de Belgische kmo’s.
 

Ondernemingskrediet aan concurrentiële tarieven

Ondanks de moeilijke conjunctuur wordt er in België trouwens nog steeds krediet aan ondernemingen verstrekt tegen erg voordelige tarieven die tot de laagste in Europa behoren. De gemiddelde gewogen interestvoet voor nieuwe kredieten bedroeg in januari 2013 2,94%, net boven het historisch laagtepunt van 2,92% in december 2012.

In zijn jongste jaarrapport bevestigt de Nationale Bank van België dat ondernemingskredieten in ons land daarmee veel goedkoper zijn dan ondernemingskredieten in het buitenland. Bij onze ‘dichtste achtervolgers’ Frankrijk en Duitsland kost een ondernemingskrediet bijna een procentpunt meer dan bij ons.

 

Engagement van Febelfin om economie te blijven financieren

Banken blijven ten volle hun engagement vervullen om de Belgische economie te financieren,” zegt Filip Dierckx, voorzitter van Febelfin. “Wij kijken hiervoor niet alleen naar de traditionele bancaire kredietverlening, maar werken ook samen met overheden aan alternatieve financieringsvormen.”

De Belgische economie financieren is een van de vier engagementen die Febelfin aanging in het kader van zijn Strategische agenda. De sectorfederatie blijft er bij haar leden voor pleiten om goede kredietdossiers alle kansen te blijven bieden.

Febelfin heeft zijn leden ook verzocht bijzondere inspanningen te leveren om beslissingen in kredietdossiers uit te leggen en te duiden, vooral aan kmo’s en zeer kleine ondernemingen. Maar de federatie benadrukte ook dat de overheid erover moet waken dat ze de rendabiliteit van de sector niet verder onder druk zet, zodat de banken hun engagement ook in de toekomst kunnen blijven opnemen.

Naast deze traditionele bancaire kredietverlening, overlegt Febelfin met verschillende overheden om te onderzoeken op welke wijze extra zuurstof kan gegeven worden aan de economie. Verschillende vormen van alternatieve financiering zoals KMO-fondsen, projectobligaties en volksleningen worden besproken.

 

Bijlagen - grafieken

1.Kredietomloop

Eind 2012 bedraagt de omloop aan kredieten aan ondernemingen iets meer dan 128 miljard EUR.

Volgens de statistieken van de Nationale Bank van België (Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen) is het uitstaande volume aan ondernemingskredieten in de eerste maand van dit jaar opnieuw gestegen met meer dan 700 miljoen EUR, tot een bedrag van  117,7 miljard EUR.

In de bevraging door Febelfin ligt het bedrag van de ondernemingskredieten in omloop hoger dan die van de Nationale Bank van België (Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen), aangezien Febelfin ook de verbinteniskredieten en de kredieten aan zelfstandigen in kaart brengt.

2.Kredietaanvragen 

Het aantal kredietaanvragen lag in 2012 11% lager dan in 2011.

Wat betreft het volume van de kredietaanvragen is er eveneens een afname met iets meer dan 11%.

3.Kredietproductie

In 2012 daalde het aantal verstrekte kredieten met 10%.

Het volume aan verstrekte ondernemingskredieten daalde met 17% ten opzichte van 2011.

4.Weigeringsgraad

Uit de evolutie van de index met betrekking tot de weigeringen blijkt dat weigeringsgraad in 2012 hoger lag dan in de voorgaande jaren. De minder gunstige conjunctuur weegt op de kwaliteit van de ingediende kredietdossiers.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

N.B.: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008.

 

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Pamela Renders, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – 0477 39 99 79 – pr@febelfin.be).

Meer over: